Nordic Wedding Expo - utställare

Terms and conditions

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Bakgrund

För utställare (nedan nämnda som ”Utställare”) på mässor arrangerade av StoryAct Agency AB gäller dessa allmänna villkor och tekniska bestämmelser. Mässarrangören nämns nedan hädanefter som ”StoryAct”.

Dessa allmänna villkor gäller för hyra av monterplats samt för samtliga övriga av StoryAct tillhandahållna tjänster, tekniska och andra, inklusive lokalhyra, där inte annat särskilt anges. Vid konflikt mellan dessa allmänna villkor och särskilda villkor för av StoryAct tillhandahållen tjänst skall de senare äga företräde.

2. Avtalet Bokning

Bokning av monterplats för en mässa eller förhyrning av lokal är, oavsett bokningens form, bindande för Utställaren. StoryAct har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor för Utställares deltagande i visst evenemang.

För StoryAct bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren tillställs bokningsbekräftelse, som även kan utgöras av StoryActs faktura. Avviker bokningsbekräftelse från bokningen skall Utställaren skriftligen påtala detta inom 8 (åtta) dagar från bokningsbekräftelsens/fakturans datering. Görs inte detta är StoryAct och Utställaren bundna av innehållet i bokningsbekräftelsen. Påtalar Utställaren avvikelse inom sagda tid skall StoryAct antingen korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt.

Betalning

Endast faktura gäller som betalmedel. Kortbetalning och kontanter godtas ej som betalning av monterhyra eller andra beställda tjänster. Faktura skickas till på anmälan angiven adress inom 10 dagar efter inkommen anmälan.

Betalning ska vara StoryAct tillhanda 15 dagar efter erhållen faktura, om inte annat är angivet på faktura.

Om betalning ej sker enligt dessa bestämmelser har StoryAct rätt att överlåta avtalad monterplats till annan deltagare, vilket dock ej påverkar utställarens betalningsskyldighet. Inflyttning får ej ske förrän full monterhyra är betald.

Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift.

Obetalda fakturor, efter påminnelse, överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Utställarens angivelser, på bokningsblankett eller motsvarande, om placering och storlek på monter är endast önskemål. StoryAct tilldelar Utställaren slutlig monterplats baserat på användningen av utställningshallarna, bransch- eller intresseindelning. Tidpunkt för anmälan saknar härvid betydelse. StoryAct äger alltid rätt att justera och omdisponera layout av hall. Att tilldelad monterplats inte överensstämmer med Utställarens önskemål skall således aldrig anses som att orderbekräftelsen avviker från bokningen.

Avbokning

Utställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka monterplats fram till att bokningsbekräftelse mottagits. Vid avbokning efter att bokningsbekräftelse mottagits av Utställaren gäller följande:

Avbokning före fyra (4) veckor innan mässan debiteras 50 (femtio) procent av monterhyran, om inte annat angivits i bokningsbekräftelsen eller fakturan. Om återbetalning ska ske av betald faktura sker detta inom fyra (4) veckor från avbokning. Avbokning efter fyra (4) veckor innan mässan debiteras 100 (etthundra) procent av monterhyran, om inte annat angivits i bokningsbekräftelsen eller fakturan.

Monterplats eller lokal får ej helt eller delvis upplåtas till annan utan tillstånd av StoryAct. Medutställare och deras produkter ska skriftligen uppges vid anmälan och godkännas som utställare av StoryAct. Utställaren förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och övriga särskilda villkor och anvisningar som kan komma att utfärdas av StoryAct.

3. Utställarens användning av monter eller lokal, m.m.

Före mässan

Tider för när monterplatsen skall ha tagits i besittning samt vara redo innan mässans öppning framgår ur övrigt informationsmaterial utskickat av StoryAct. Dessa dokument gäller oavsett tidpunkt de skickats och utan inbördes ordning. Skulle monterplats ej tagits i besittning enligt angivna tider äger StoryAct rätt att nyttja monterplatsen på annat sätt.

Den hyrda mässlokalens personal ansvarar för byggnation samt demontering av eventuell montermatta, väggar, eluttag samt övriga tillval. Utställaren ansvarar själv för övrigt eget montage och dekoration, samt nedmonteringen, bortforslandet och renhållningen av övrig dekoration som inte nedmonteras av mässlokalens personal.

Montern skall uppfylla de krav som ställs i, av StoryAct upprättade, Tekniska Bestämmelser. Därtill får montern samt dekorationer, exponeringsytor för reklam och dylikt, inte överstiga maximumhöjden på 2,5 meter utan tillstånd av StoryAct.

Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av StoryAct på egen bekostnad förbättra densamma om StoryAct anser att den inte uppfyller skäliga kvalitetskrav.

Klagomål på tilldelad monter ska ha förts fram innan monterplatsen tas i bruk.

Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om så ej sker debiteras utställaren för återställningskostnaden i fråga.

Endast sådana föremål som av StoryAct bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål av StoryAct inte anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av StoryAct för kostnad eller skada - direkt eller indirekt - som kan uppstå med anledning av StoryAct beslut enligt ovan.

StoryAct har en ovillkorlig rätt att avvisa en Utställare eller vissa utställda föremål. Avvisning sker på utställarens bekostnad.

Det är inte tillåtet för Utställaren att:

a) utan tillstånd av StoryAct sprida reklam utanför den egna montern.

b) utan tillstånd av StoryAct genom skyltning inom mässområdet hänvisa till utställning utanför mässområdet.

c) i montern eller på annan plats inom mässområdet bedriva eller tillåta politisk propaganda.

d) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare eller besökare. All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med tillämplig marknadsföringslagstiftning.

e) bedriva aktiviteter eller genomföra demonstrationer som StoryAct bedömer genom sin ljudnivå negativt påverkar annan utställares möjligheter att demonstrera sitt utbud av produkter, varor eller tjänster.

f) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar.

g) använda annan ytbehandling än mässlokalens standard på deras väggar och övrigt material, om inte särskilt tillstånd från mässlokalen lämnats.

h) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial.

i) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet.

Försäljning av mat och dryck

Utställare får inte sälja mat eller dryck för förtäring på mässan utan att särskild överenskommelse träffats. Försäljning av mat och dryck ska framgå på avtal och orderbekräftelse.

Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som StoryAct eller mässlokalen betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt.

Utställda varor skall vara i överensstämmelse med behöriga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ.

Utställare erinras om sina skyldigheter i enlighet med tillämplig arbetsmiljölagstiftning. Vid överträdelse av någon av ovan angivna bestämmelser gällande under viss mässa eller konferens äger StoryAct om erforderligt, vidta korrigerande åtgärder på Utställarens bekostnad.

StoryAct friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter StoryAct för alla utgifter och skador till följd härav.

Efter mässan

Föremål som kvarlämnats i montern eller inom mässlokalens område efter sista utflyttningstid kan StoryAct låta bortföra på Utställarens ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser gentemot StoryAct, som Utställaren har eller kommer att få, har StoryAct rätt att innehålla Utställarens föremål till dess full betalning sker.

Utställningsföremålens borttagande

Utflyttning får inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och bestraffas med 1000 (ettusen) kronor exkl. moms. Utflyttning ska vara klar inom tid specificerad i övriga dokument utskickade av StoryAct.

Annan överenskommelse kan i särskilda fall träffas med StoryAct. Skulle föremålen ej tas bort inom angiven tid, ersätter utställaren StoryAct för de kostnader och skador som kan komma i fråga om bortforsling eller förstörelse.

4. Utställarens ansvar

Utställaren svarar för all skada uppkommen på grund av till Utställaren eller till dennes personal hänförliga omständigheter. Bryter Utställaren mot dessa allmänna villkor eller andra särskilda villkor för tjänst som tillhandahålls av StoryAct kan han med omedelbar verkan avstängas från deltagande i pågående och kommande evenemang.

Utställaren skall även så svara för avtalad hyra. Uppkommer skyldighet för StoryAct att till stat eller kommun utgiva skatter eller andra pålagor, beräknade på enskild Utställares hyra eller andra avgifter för deltagande i mässa, skall Utställaren utge ersättning härför till StoryAct.

Utställarens varor och tjänster

StoryAct förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får ställas ut på mässområdet. Utställaren är skyldig att uppge samtliga produktgrupper som avses att säljas och samtliga representerade företag/medutställare i anmälan. Om utställaren säljer en produkt som ej angetts i anmälan äger StoryAct rätt att avgöra om denna produkt får fortsätta att säljas på mässan eller ej.

Skador och försäkringar

Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. StoryAct friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

5. StoryActs ansvar

Kan StoryAct ej tillhandahålla avtalad monterplats, är Utställaren skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna skäligen kan påkallas. Kan StoryAct överhuvudtaget inte erbjuda monterplats, äger Utställaren endast rätt att återfå inbetald monterhyra och samtliga övriga avgifter. Utställaren äger ej rätt till skadestånd eller annan ersättning om monterplats ej kan erbjudas.

StoryAct ansvarar ej för Utställarens utställda föremål eller dekorationer, ej heller för utlånat material, kläder eller utrustning, oavsett om skada eller förlust uppkommit genom fel eller försummelse av StoryAct eller av personal för vilken StoryAct ansvarar.

StoryAct har ej heller något ansvar för visst evenemangs kommersiella genomslag eller framgång, antal utställare eller besökare eller förekomsten av vissa strategiska utställare.

Skulle, på grund av omständigheter utanför StoryActs kontroll, inskränkning med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av elström, vatten, kommunikationsuppkoppling, elektroniska eller webbaserade tjänster eller andra av StoryAct tillhandahållna faciliteter ske, är Utställaren ej berättigad återfå monterhyra, lokalhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd. I händelse av inskränkning enligt ovan på grund av omständigheter inom StoryActs kontroll är StoryActs ansvar begränsat till återbetalning av för sådan facilitet till StoryAct erlagd ersättning.

Skulle, till följd av krig, upplopp eller terrorhandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning eller annan härmed jämförlig händelse, StoryAct nödgas ställa in eller skjuta upp visst evenemang, återbetalas ej erlagd hyra. Utställaren äger så snart evenemanget kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats eller i förekommande fall motsvarande lokal samt befrielse från erläggande av handpenning. Härutöver äger Utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.

Utställaren äger ej rätt till skadestånd på grund av inställd mässa.

I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande visst evenemang upprättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk, frånsäger sig StoryAct allt ansvar för eventuella felaktigheter däri. StoryAct friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att dessa allmänna villkor eller häri angivna bestämmelser ej följts, eller godkännande från StoryAct ej inhämtats. Utställaren skall själv svara för samt ersätta StoryAct för alla utgifter och skador till följd härav.

StoryActs ansvar gentemot Utställaren är begränsat till vad ovan angivits, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger. StoryAct skall aldrig vara ansvarig för Utställarens indirekta skador. StoryActs skadeståndsansvar skall inte i något fall överstiga 5 (fem) prisbasbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring.

6. Övrigt

Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om denne får lämnas till tredje part. Utställaren godkänner genom att signera detta avtal att fotografier tagna i samband med mässan, även om så Utställaren är synlig i fotona, att dessa får publiceras. Utställaren godkänner även att länkar till Utställarens websida, sida på sociala medier samt kontaktuppgifter publiceras i samband med mässan.

Rubrikerna i dessa allmänna villkor är endast avsedda som ett stöd för läsningen och skall inte påverka tolkningen av desamma.

Underlåtenhet från StoryAct att någon gång åberopa dessa villkor skall ej uppfattas som någon eftergift av sådan rätt. Ej heller skall eftergift av avtalad rättighet eller anspråk vid något tillfälle, oavsett orsaken därtill, innebära att StoryAct avsagt sig rätten att senare åberopa samma avtalsbestämmelse.

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. För den händelse att detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten lösas genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat tvisteförfarande om tvisteföremålet överstiger ett belopp om 500 000 kronor. I annat fall ska tvisten slutgiltigt avgöras av Umeå Tingsrätt.

Mässan präglas av StoryActs värdegrund, med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Hantering av personuppgifter, GDPR

Personuppgifter om Utställaren, så som namn, telefonnummer, e-post, adress, organisationsnummer, samt fotografier tagna under mässan, sparas och bevaras hos StoryAct. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta Utställarna innan och efter mässan, skriva ett giltigt avtal samt i framtida marknadsföring. Uppgifterna är hämtade från Utställarens hemsida eller via direktkontakt med Utställaren. Gällande integritetslagstiftning tillämpas vid all behandling av personuppgifter. StoryActs rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy beror på den personliga informationen som samlas in och det specifika sammanhang där informationen samlas in: - StoryAct behöver göra ett avtal med Utställaren - Utställaren har gett StoryAct tillåtelse att göra det - Bearbetning av personuppgifter är i StoryActs legitima intressen - StoryAct måste följa lagen Uppgifter kommer att sparas tillsvidare för ev. framtida samarbeten. Upp[1]gifter kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att skyldighet finns enligt lag. Däremot kommer uppgifter aldrig överföras till ett land utanför EU.

Utställaren har rätt att när som helst kontakta StoryAct för att ha ut information om de lagrade uppgifterna, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att behandlingen begränsas, för att göra invändningar eller begära radering uppgifter. Detta sker enklast via mail till josefine.ronngren@storyact.se. Klagomål på behandlingen av personuppgifter har Utställaren rätt att inge till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

TEKNISKA BESTÄMMELSER

1. Anvisningar och regler för monterbyggnation

Generella regler

Byggnation utförd av Utställarna över gångarna får ej förekomma, ej heller dekorationer, skyltning eller belysning.

Mässhallens utrymningsvägar, utrymningsdörrar (även utsidan), brandredskap, larmtryckknappar och skyltar får ALDRIG byggas för, blockeras eller skymmas. StoryAct har rätt att på Utställarens bekostnad riva eller ändra byggnationer samt transportera bort gods som blockerar utrymnings- och transportvägar.

Representanter för StoryAct gör regelbundna skyddsronder inför och under mässan. Anmärkningar som görs vid dessa skyddsronder skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras Utställaren.

Alla arbeten, som medför ingrepp i fastighet, får endast utföras av StoryAct eller mässlokalens anvisade personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av vajrar i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler etc.

Användning av såg, slip, putsmaskiner etc. är inte tillåtet inom mässlokalen.

Barn och ungdomar under 15 år äger ej, utan vuxens sällskap, tillträde till mässlokalen under den tid då byggnation av mässan pågår.

Det är förbjudet att medtaga djur till mässlokalen.

Rökning är enligt lag ej tillåten i anläggningen, förutom inom speciellt avsedda rökområden.

Det är inte tillåtet att medföra, intaga eller sälja alkoholhaltiga drycker inom mässans lokaler.

Filmvisning ska genomföras i enlighet med gällande Upphovsrättslag. Det är inte tillåtet att visa filmer som är inköpta eller hyrda i butik. Dessa är avsedda att visas i hemmet för den närmsta familj- och vänkretsen, s.k. ”Hemvideo”. Filmer kopierade från TV får inte heller visas i dessa sammanhang. Endast filmer avsedda för rättighetsområdet ”Non- Theatrical” får visas i montern. Det är även tillåtet att visa s.k. trailerkassetter.

All byggnation av hyrda monterväggar sker endast av mässlokalens anvisade personal. Uppbyggnaden skall fylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i BBR och BKR samt, vad gäller materialval med mera, vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter. Det åligger respektive byggansvarig (monterbyggare) att ansvara för säkerhet och byggledning. StoryAct fritar sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar.

2. Brandföreskrifter för utställare

Material/Dekor

Monterväggar, tak och bärande inredning skall utföras av svårantändligt material, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (ej porös), plywood och dylikt godtas.

Lättantändligt material skall vara typgodkänt. Typgodkännande kan ersättas av ett skriftligt utlåtande från Statens Provningsanstalt. Tygtak och annan dekor skall vara impregnerat mot brand.

Emballage och annat material

Emballage och annat brännbart material får ej förvaras i monter eller utställningshall. Kvarlämnat material i monter efter avslutad mässa klassas som avfall och hanteringen faktureras utställaren.

Restprodukter i montern

Montern skall lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Varje Utställare ansvarar för att hålla rent i och utanför sin monter under uppbyggnad, mässan och nedmontering. Detta innebär att Utställaren är skyldig att själv sortera och slänga bl. a. sitt byggavfall i avsedda containrar. Kvarlämnat material i montern efter utflyttning klassas som avfall och debiteras utställaren (kostnad 650 kr/m3 exkl moms).

Brandfarliga och explosiva varor, heta arbeten och rökbildning

Hantering och förvaring av brandfarlig vätska eller gas är ej tillåtet någon gång under mässan. Explosiva eller pyrotekniska varor får varken användas eller medföras på mässan, vare sig inomhus eller utomhus.

Heta arbeten som svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får ej förekomma ens under monterbyggnadstiden. Aktiviteter som avger rök eller gaser, såsom stekning, rökmaskiner m.m. får inte förekomma under någon tid i samband med mässan.